EN

ReadyPlanet Search Engine Help

Terms (คำศัพท์) การค้นหาจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

ค้นหาด้วยคำศัพท์เพียง 1 คำ (Single Terms) คือ การค้นหาด้วยคำค้นเพียงคำเดียว เช่น ต้องการค้นหาเค้กที่มีส่วนผสมของ Strawberry เท่านั้น มีรูปแบบการค้นหาดังนี้ Strawberry
 
ค้นหาด้วยวลี (Phrases) คือ การค้นหาด้วยการผสมคำ 2 คำขึ้นไป เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น เช่น ต้องการค้นหาเค้ก Strawberry ที่มีส่วนผสม Vanilla เท่านั่น  มีรูปแบบการค้นหาดังนี้ “Strawberry Vanilla”
 
Boolean Operators คือ สัญลักษณ์พิเศษที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา จะประกอบไปด้วย “AND”,”+”,”OR”,”NOT” และ “-”

OR ใช้เชื่อมคำค้น เพื่อขยายขอบเขตให้กว้างขึ้น เช่น"Strawberry Cake" OR Vanilla Cake หมายถึง ต้องการค้นหาคำว่า Strawberry Cake และ Vanilla Cake หรือค้นหาคำใดคำหนึ่งก็ได้

(สามารถค้นหาได้ 2 รูปแบบ คือ "Strawberry Cake" OR Vanilla Cake หรือ "Strawberry Cake" Vanilla Cake )

 

AND ใช้เชื่อมคำค้น เพื่อจำกัดขอบเขตการค้นหาให้แคบลง เช่น ต้องการค้นหาคำว่า Chocolate Cake แบบ Low Fat มีรูปแบบการค้นดังนี้ คือ "Chocolate Cake" AND "Low Fat"

(สามารถค้นหาได้ 2 รูปแบบ"Chocolate Cake" AND "Low Fat" หรือ + Chocolate Cake Low Fat )

 

NOT ใช้เชื่อมคำค้น เพื่อจำกัดขอบเขตให้แคบลง เช่น ต้องการค้นหาคำว่า Chocolate Cake ไม่ต้องการเค้กที่ใส่ Vanilla มีรูปแบบการค้นดังนี้ "Chocolate Cake" NOT "Vanilla"

(สามารถค้นหาได้ 2 รูปแบบ"Chocolate Cake" NOT "Vanilla" หรือ "Chocolate Cake" ! "Vanilla" )